top of page

Danielle N.
Carter

Terms and conditions (see English below)

Algemene Voorwaarden, Danielle N. Carter
 

Definitie
 

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “redacteur” verstaan: “Danielle N. Carter”.
 

Artikel 1 – Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de redacteur en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij de redacteur met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

 

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de redacteur zijn vrijblijvend.
2.2 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien de redacteur voor de opgaaf de volledige tekst nog niet heeft kunnen inzien. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de redacteur of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van de redacteur van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 De redacteur mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan de redacteur heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan de redacteur zijn verstrekt.

 

Artikel 3 – Wijziging/intrekking van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de redacteur gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. De redacteur stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.
3.3 Indien de redacteur voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
4.1 De redacteur is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 De redacteur zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft de redacteur het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. De redacteur zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4.4 Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 5 – Termijn en tijdstip van levering
5.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De redacteur is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De redacteur is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending.
5.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

 

Artikel 6 – Honorarium en betaling
6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een project- of woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan redactiewerk kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht. De redacteur heeft het recht dit honorarium jaarlijks te verhogen in verband met inflatie en marktwerking. De redacteur kan tevens naast haar honorarium ook de tevoren met de opdrachtgever overeengekomen verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
6.2 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.3 Alle facturen dienen binnen 30 dagen volledig betaald te worden. De datum op de factuur is de uiterste betaaldatum. Bij overschrijding van deze termijn zal in eerste instantie een herinnering verstuurd worden. Mocht betaling ook na herinnering uitblijven, dan zal het factuurbedrag vermeerderd worden met wettelijke rente en incassokosten.
6.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.
6.5 De redacteur heeft het recht van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, en/of (aanvullende) zekerheid in de vorm van bijvoorbeeld een bankgarantie, te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek daartoe een zekerheid als hiervoor bedoeld heeft gesteld, heeft de redacteur het recht haar verplichtingen voor een door haar bepaalde termijn op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt de redacteur het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.
6.6 De redacteur heeft het recht betaling in gedeelten tijdens de uitvoering van de opdracht te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Indien de opdrachtgever in een dergelijk geval de betalingsverplichtingen volgens artikel 6.3 niet nakomt, heeft de redacteur het recht haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst behoudt de redacteur het recht op vergoeding van de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden.
6.7 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat door de redacteur aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen binnen de volgens artikel 6.3 geldende betalingstermijn schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Indien niet is voldaan aan het in dit lid gestelde, vervalt het recht van de opdrachtgever om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag bezwaar te maken.

 

Artikel 7 – Reclames en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan de redacteur kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de redacteur te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de redacteur het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de redacteur redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
7.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid: vrijwaring
8.1 De redacteur is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de redacteur toerekenbare tekortkoming. De redacteur is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst.
8.2 De aansprakelijkheid van de redacteur is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
8.3 Dubbelzinnigheid van de te editen tekst ontheft de redacteur van iedere aansprakelijkheid.
8.4 De beoordeling van de vraag of een te editen tekst of de geëditet tekst bepaalde risico's voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; de opdrachtgever zal de redacteur vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.
8.5 De redacteur is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De redacteur is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
8.6 De opdrachtgever is verplicht de redacteur te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin de redacteur geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.

 

Artikel 9 – Ontbinding
9.1 De redacteur is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Zij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.
9.2 Indien de redacteur door omstandigheden die niet voor haar rekening komen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop de redacteur geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 10 – Auteursrechten
10.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de redacteur het auteursrecht op door de redacteur vervaardigde gëeditet en andere teksten tot na volledige betaling van het factuurbedrag.
10.2 De opdrachtgever vrijwaart de redacteur tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs – of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht
11.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en redacteur wordt beheerst door Nederlands recht.
11.2 Alle geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking ex artikel 7 werd bereikt, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

Terms and Conditions, Danielle N. Carter

Definition In these Terms and Conditions, “Editor” means “Danielle N. Carter”.

Article 1 – General

These general terms and conditions apply to all legal relationships between the editor and the client, with the exclusion of the client's general terms and conditions, unless the editor has agreed to their application in writing.

 

Article 2 – Quotations, conclusion of the agreement

2.1 All offers and quotations of the editor are without obligation.

2.2 Quotations and specified terms can always be revoked if the editor has not yet been able to view the full text before the statement. The agreement is concluded by written acceptance by the client of the editor's quotation or—if no quotation has been made—by the editor's written confirmation of an assignment given by the client.

2.3 The editor may regard as its client the person who has given the assignment to the editor, unless the latter has expressly indicated that he/she is acting by order, on behalf of, and for the account of a third party, and provided that the name and address of this third party are communicated to the editor.

 

Article 3 – Change/withdrawal of orders

3.1 If the client makes changes other than minor ones to the assignment after the agreement has been concluded, the editor is entitled to adjust the delivery term as well as the fee.

3.2 If an assignment is withdrawn by the client, he/she will owe payment for the part of the assignment already performed, as well as a fee based on an hourly rate for research work already performed for the remaining part. The editor makes the work already produced available to the client.

3.3 If the editor has reserved time for the execution of the assignment and this can no longer be used elsewhere, the client is obliged to pay 50% of the fee for the part of the assignment that has not been performed.

 

Article 4 – Execution of orders, confidentiality

4.1 The editor is obliged to carry out the assignment to the best of her knowledge and ability and with good professional knowledge for the purpose specified by the client.

4.2 The editor will treat all information made available by the client in strict confidence.

4.3 Unless expressly agreed to the contrary, the editor has the right to have an assignment (also) carried out by a third party, without prejudice to its responsibility for the confidential treatment and proper execution of the assignment. The editor will oblige said third party to secrecy.

4.4 Where possible, the client will provide substantive information on request about the text to be translated, as well as documentation and terminology, if available. The said documents shall always be sent at the expense and risk of the client.

 

Article 5 – Term and time of delivery

5.1 The agreed delivery term is a target term, unless expressly agreed otherwise in writing. The editor is obliged to inform the client without delay as soon as it becomes clear that timely delivery is not possible.

5.2 In the event of imputably exceeding the promised term, the client is entitled to unilaterally dissolve the agreement if the execution can no longer reasonably be expected. In that case, the editor is not obliged to pay any compensation.

5.3 Delivery is deemed to have taken place at the time of shipment.

5.4 Delivery of data by electronic mail is deemed to have taken place at the time when the medium has confirmed the transmission.

 

Article 6 – Fee and payment

6.1 The fee is in principle based on a project or word rate. A fee based on an hourly rate may be charged for activities other than editorial work. The editor has the right to increase this fee annually in connection with inflation and market forces. In addition to her fee, the editor can also charge the client for disbursements agreed in advance with the client in connection with the execution of the assignment.

6.2 All amounts are stated exclusive of VAT.

6.3 All invoices must be paid in full within 30 days. The date on the invoice is the payment due date. If this term is exceeded, a reminder will initially be sent. If payment is not made even after a reminder, the invoice amount will be increased with statutory interest and collection costs.

6.4 All judicial and extrajudicial collection costs, including the costs for lawyers, bailiffs, and collection agencies, are for the account of the client. The extrajudicial collection costs are in accordance with the graduated costs of extrajudicial collection costs used in case law.

6.5 The editor has the right to require full or partial advance payment and/or (additional) security in the form of, for example, a bank guarantee, before commencing the execution of the assignment. If the client has not provided security as referred to above within five working days of a written request to that effect, the editor has the right to suspend her obligations for a period determined by her and/or to dissolve the agreement. In the event of suspension and/or dissolution of the agreement, the editor retains the right to compensation for the work performed so far.

6.6 The editor has the right to demand payment in installments during the execution of the assignment before commencing the execution of the assignment. If in such a case the client does not fulfill the payment obligations according to article 6.3, the editor has the right to suspend her obligations and/or to dissolve the agreement. In the event of suspension and/or dissolution of the agreement, the editor retains the right to compensation for the work performed so far.

6.7 If the client is of the opinion that the amounts invoiced by the editor are incorrect, he/she is obliged to object to this in writing and in a specified manner within the payment term applicable in accordance with article 6.3. If the provisions of this paragraph are not complied with, the client's right to object to the amount or composition of the invoice amount will lapse.

 

Article 7 – Complaints and disputes

7.1 The client must make complaints about the delivered goods known to the editor as soon as possible and in any case report them in writing to the editor within ten working days after delivery. Making a complaint does not release the client from his/her payment obligation.

7.2 If the complaint is justified, the editor will improve or replace the delivered within a reasonable time or, if the editor cannot reasonably meet the desire for improvement, grant a reduction in the price.

7.3 The client's right to complain lapses if the client has processed the delivered goods or has processed processed and subsequently passed them on to a third party.

 

Article 8 – Liability: indemnification

8.1 The editor is only liable for damage that is the direct and demonstrable consequence of a shortcoming attributable to the editor. The editor is never liable for any other forms of damage such as trading loss, damage due to delay, and lost profit.

8.2 The editor's liability is in any case limited to an amount equal to the invoice value excluding VAT of the relevant assignment.

8.3 Ambiguity in the text to be edited releases the editor from any liability.

8.4 The assessment of whether a text to be edited or the edited text entails certain risks for personal injury remains entirely at the expense and risk of the client; the client will indemnify the editor against all claims by third parties in connection with personal injury resulting from the use of the delivered goods.

8.5 The editor is not liable for damage or loss of the documents, information, or information carriers made available for the purpose of the execution of the agreement. The editor is also not liable for damage resulting from the use of information technology and modern means of telecommunication.

8.6 The client is obliged to indemnify the editor against all claims by third parties in which the editor accepts no liability but is nevertheless held liable by third parties.

 

Article 9 – Dissolution

9.1 If the client does not meet his/her obligations, as well as in the event of bankruptcy, suspension of payments, or liquidation of the client's company, the editor is authorized to dissolve the agreement in whole or in part or to suspend its execution without any obligation to pay compensation. The editor can then demand immediate satisfaction from what is due.

9.2 If the editor can no longer fulfill her obligations due to circumstances beyond her control, she has the right to dissolve the agreement without any obligation to pay compensation. Such circumstances are in any case but not limited to fire, accident, illness, strike, riot, war, transport obstacles, government measures, or other circumstances beyond the editor's control.

 

Article 10 – Copyright

10.1 Unless expressly agreed otherwise in writing, the editor retains the copyright to edited and other content produced by the editor until after full payment of the invoice amount.

10.2 The client indemnifies the editor against claims from third parties due to alleged infringement of property rights, patent rights, authors' or other intellectual property rights in connection with the execution of the agreement.

 

Article 11 – Applicable law

11.1 The agreement between the client and the editor is governed by Dutch law.

11.2 All disputes and claims in respect of which no amicable settlement has been reached pursuant to Article 7 will be subject to the exclusive judgment of the competent Dutch court. ​ ​

11.3 In the event of conflicting interpretations, the Dutch-language version of the Terms and Conditions prevails at all times.

bottom of page